پایگاه اطلاع رسانی واحدانباراموال وجمعداری اموال آبفاآبادان
یک مدیر مالی حتماْ یک مدیر خوب نیست اما یک مدیر خوب حتماْ یک مدیر مالیست

ویژگیهای مطلوب نرم افزار اموال
ارسال در تاریخ شنبه 26 تیر‌ماه سال 1389 توسط JAMDAR
1.      امکان معرفی و ایجاد گروه و طبقه بندی داراییهای ثابت توسط کاربران.
2.      امکان ایجاد و معرفی مراکز هزینه هر گروه و طبقه و اقلام دارایی ثابت شامل نوع استفاده عملیاتی از اموال در مراکز تولیدی، خدماتی، پیمانکاری، بازرگانی، طرحها و پروژه ها.
3.      امکان ایجاد و معرفی مراکز استقرار هر گروه و طبقه و اقلام توسط کاربران.
امکان ایجاد و معرفی نرخ استهلاک هر گروه و طبقه و اقلام دارائیهای ثابت بر اساس جدول ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم

ب) عملیات جاری اموال
 
1.      امکان ایجاد و معرفی اموال جدید شامل مشخصات کامل اموال خریداری شده.
2.      امکان ایجاد و معرفی دارائیهای فروش رفته.
3.      امکان ایجاد و معرفی هر گروه و اقلام دارائیها که تجدید ارزیابی می شوند.
4.      امکان ایجاد و معرفی اموال و دارائیهای که برکنار می شوند.
5.      ایجاد تاریخچه برای هر قلم از دارائیهای ثابت شامل کلیه عملیات انجام شده بر روی دارایی مورد استفاده.
6.      امکان محاسبه استهلاک به تفکیک ماه و سال و روز در هر مقطع زمانی.
7.      مشاهده و حذف استهلاک محاسبه شده در صورت نیاز کاربران.
8.      امکان ایجاد و معرفی پلاک اموال برای هر قلم از دارایی ثابت.
9.      امکان نقل و انتقال بین گروه ها و اقلام دارایی توسط کاربران.

ج) سایر امکانات سیستم اموال
 
1.      امکان تهیه گزارش از سیستم اموال به تفکیک حسابهای مربوطه، مراکز هزینه، کارت اموال.
2.      امکان تهیه گزارش از سیستم به تفکیک مراکز استقرار و واحدهای عملیاتی مورد استفاده.
3.      امکان ایجاد و تهیه جدول دارایی ثابت بر اساس استانداردهای حسابداری شامل بهای تمام شده و استهلاک اول دوره، استهلاک طی دوره، کاهش و نقل و انتقالات و تعدیلات و اخذ گزارشهای لازم در کلیه سطوح شامل کد حساب، مراکز هزینه و طبقات دارایی.
4.      امکان طراحی هر نوع گزارش جدید از جمله گزارشهای خاص مدیریتی به منظور تجزیه و تحلیل اموال از طریق گزارشهای پویا و ویژه موجود در سیستم.
5.      صدور سند حسابداری استهلاک و انتقال به سیستم مالی امین توسط کاربران و امکان حذف و صدور مجدد آن.
 طبقه بندی:

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ